Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, juridische personen naar publiek recht of een publiekrechtelijk lichaam in de zin van paragraaf 310(1) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Aanvullingen, veranderingen of nevenrestricties op de verkoopvoorwaarden dienen schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

Deze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de koper, voor zover het om verwant rechtsverkeer gaat.


Offertes, betalingsvoorwaarden, verrekening en retentie

Offertes

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en niet bindend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De prijzen zijn gebaseerd op de netto prijs af fabriek excl. incidentele verpakkings- en transportkosten. De plaatsing van de order door de koper dient schriftelijk te gebeuren.

Betalingsvoorwaarden:

Per iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Deelnemende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers

Per automatische incasso
Het totaalbedrag wordt 10 dagen na de factuurdatum van uw rekenig afgeschreven.

Per PayPal
In onze webshop kunt u gemakkelijk met PayPal betalen.

Per creditcard
Vermeld s.v.p. het nummer en de geldigheidsduur van uw creditcard. Wij verrekenen met Visa, Mastercard of Diners. Het bedrag wordt bij binnenkomst van de bestelling gereserveerd. Pas bij verzending van de artikelen wordt het bedrag afgeboekt van uw creditcard.

Per factuur
Bij uw bestelling ontvangt u ook de factuur, die binnen 10 dagen moet worden voldaan. Maakt u s.v.p. uw betaling over op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.

Verrekening en retentie

De koper is uitsluitend tot verrekening gerechtigd als de tegenvordering niet wordt betwist of indien deze definitief in rechte is vastgesteld. De koper is alleen bevoegd om het retentierecht uit te oefenen indien de tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.


Verzending van producten op proef

Alle producten blijven ons eigendom. Ze dienen op aanvraag, echter uiterlijk na twee weken, teruggegeven te worden. Retourneren van producten op proef geschiedt op risico en kosten van de klant. Geeft de klant het product niet binnen 14 dagen na ontvangst van de zending af bij een bezorgbedrijf, dan geldt dit als een koopovereenkomst voor dit product en wordt er een verrekening van de complete zending nagestuurd. Bij retourzending van beschadigde of sterk versleten goederen dient de klant de schade te vergoeden. Dit geldt niet indien en voor zover de klant kan aantonen dat de schade of slijtage niet veroorzaakt is daar hem of haar. Het doorgeven van producten op proef aan derden mag alleen met onze vooraf aangevraagde schriftelijke toestemming.


Verzending, risico-overdracht

Wij behouden ons het recht voor de order in gedeelten uit te leveren, voor zover de deellevering in dat specifieke geval redelijk is voor de koper.

Met de verzending aan de koper, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek/het magazijn, gaat het gevaar van eventueel verlies of verslechtering van de goederen over op de koper.


Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van het aan de koper afgeleverde product gaat pas op de koper over als deze heeft voldaan aan alle betalingen uit de koopovereenkomst. Komt de koper de contractuele verplichtingen niet na, met name bij een betalingsachterstand, dan zijn wij gerechtigd om de geleverde goederen terug te halen. De koper is verplicht om de producten af te geven. Dit verzoek om retournering kan alleen als een onttrekking aan de overeenkomst worden gezien, indien wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaard hebben.

De koper is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te verpanden of andere ingrepen door derden te laten uitvoeren. In dat geval dient de koper ons direct op de hoogte te stellen, zodat wij het eigendomsrecht kunnen doen gelden.

Indien de waarde van de aan ons afgegeven zekerheden meer dan 20 procent van de totale vordering bedraagt, heeft de koper het recht om ons om vrijgave van zekerheden te verzoeken.


Garantie en beperking van aansprakelijkheid

Vertonen de door ons geleverde goederen binnen de garantietermijn van 24 maanden gebreken, dan repareren wij het product gratis of leveren wij een vervangend product van onze keuze. De koper dient de goederen direct na ontvangst zorgvuldig te controleren en eventuele klachten en bezwaren direct schriftelijk te melden. Verborgen gebreken dienen na ontdekking binnen de garantieperiode onmiddellijk gemeld te worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van verplichtingen door geringe nalatigheid, voor zover deze geen contractuele verplichtingen, schade aan leven, lichaam of gezondheid of garanties betreffen, of getroffen zijn door vorderingen op grond van de wet productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor schending van verplichtingen door onze tussenpersonen.

Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van Pro-Idee.


Rechtskeuze, bevoegde rechter, toepasselijk recht, salvatorische clausule

Bevoegde rechterlijke instantie inzake geschillen voortvloeiend uit en in samenhang met dit contract (ook voor de levering en betaling) is de plaats van de hoofdvestiging alsmede de rechtbank in Aken, met dien verstande dat Pro-Idee GmbH & Co.KG ook het recht heeft om contact op te nemen met de bevoegde rechterlijke instantie ter plaatse van het hoofdkantoor of een dochteronderneming van de koper.

Indien de koper geen algemene jurisdictie in Duitsland heeft of hij verandert na afsluiten van de overeenkomst zijn woon- of verblijfplaats naar een plek buiten de werkingssfeer van de Bondsrepubliek Duitsland, dan geldt onze hoofdvestiging als bevoegd. Dit geldt ook indien de woon- of verblijfplaats van de koper ten tijde van de rechtsgang onbekend is.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties is niet van toepassing tussen ons en de koper.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of andere overeenkomsten die tussen de partijen afgesloten zijn onwerkzaam of ongeldig mochten blijken of er wordt een fout ontdekt, dan zullen de overige bepalingen ervan onverminderd van kracht blijven. De niet effectieve of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een effectieve of uitvoerbare regeling, die het dichtst bij de economische doelstelling in de buurt komt, die de overeenkomst sluitende partijen met de niet effectief blijkende resp. niet uitvoerbare bepaling beoogd hebben.


Pro-Idee bestelservice voor bedrijven

Pro-Idee
Wijchenseweg 132
6538 SX Nijmegen
telefoon: 024 - 3 511 277
fax: 024 - 3 511 299
www.proidee.nl
E-Mail: service@proidee.nl


Colofon

Adress hoofdkantoor:

Pro-Idee GmbH & Co. KG
Gut-Dämme-Straße 4
52070 Aachen (Aken)
Duitsland

Telefoon: 0049 (0) 241 109 119
Fax : 0049 (0) 241 109 121
e-mail: service@proidee.de

Persoonlijk aansprakelijke vennoten:

Fairway GmbH
Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken
Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5224
Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann

Pro-Idee Geschäftsführungs-GmbH
Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken
Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5994
Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann

Pro-Idee GmbH & Co. KG
Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRA 4027
BTW-nr: DE 811 198 527
BIO-certificering: DE-ÖKO-039


Platform van de EU-commissie voor geschillenafhandeling: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

top

Bestelhotline

  • Op werkdagen van 08.00 tot 20.00

Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

pu