Geen stressvolle kerstinkopen meer.
Voor uw kerstcadeaus biedt Pro-Idee u een "niet goed, geld terug garantie" tot 31.01.2022.

Algemene voorwaarden & KlantinformatieGeldigheid

Deze Algemene Voorwaarden van Pro-Idee GmbH & Co. KG (hierna "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.


Contractsluiting

 1. De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.
 2. De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken, deze contractuele voorwaarden aanvaardt.
 3. De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 7 dagen aannemen,
  • als hij de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij het toegang hebben tot de opdrachtbevestiging van de klant doorslaggevend is, of
  • als hij de klant de bestelde artikelen levert, waarbij het toegang hebben tot de artikelen van de klant doorslaggevend is, of
  • als hij de klant na afgifte van deze bestelling om betaling verzoekt.
 4. De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.
 5. Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Neemt de verkoper de bestelling van de klant niet aan binnen de genoemde termijn, dan geldt dit als afwijzing van de bestelling, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn wilsverklaring.
 6. De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.
 7. Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.
 8. Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.
 9. Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.
 10. Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten te ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

Herroepingsrecht

 • Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.
 • Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT & MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Voor consumenten geldt een herroepingsrecht naar de volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan commerciële, noch aan zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Afwijkend hiervan bedraagt de herroepingstermijn in het geval van een bestelling op proef (bestelling op zicht) 14 dagen vanaf de dag dat het artikel is geaccepteerd. De acceptatie kan binnen een termijn van 14 dagen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, per fax of e-mail) bij ons ongedaan worden gemaakt.

Verder is de acceptatie een feit, wanneer u de aan u geleverde artikelen niet binnen een termijn van 14 dagen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, fax of e-mail) bij ons afwijst. De acceptatietermijn begint op de dag na de levering van het artikel bij u. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard, per telefoon 024 3511277, per fax 024 3511299, per e-mail via service@proidee.nl een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeen-komst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen naar Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard verstuurt.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de in Nederland geleverde goederen voor onze rekening nemen. De directe kosten van de retourzending worden geschat op maximaal ongeveer € 100 voor dergelijke goederen, die normaal gezien niet per post naar Pro-Idee kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard (goederenverzending).
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

 • Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Algemene aanwijzingen

 • 1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
 • 2. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

  B. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

  Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Aan

  Pro-Idee
  Antwoordnummer 10002
  6130 XS Sittard
  Nederland

  Per telefoon: 024 - 3 511 277
  Per fax: 024 - 3 511 299
  Per e-mail: service@proidee.nl

  downloaden


  Prijzen en betalingsvoorwaarden

  1. De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.
  2. In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie komen in bepaalde gevallen extra kosten bij die niet voor rekening van de verkoper zijn en die door de klant zijn te betalen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).
  3. De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de online-shop van de verkoper.
  4. Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.
  5. Bij keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via. Hiervoor wordt onder meer vereist dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.
  6. Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.
  7. Om het solvabiliteitsrisico af te dekken, behouden we ons het recht voor in afzonderlijke gevallen bepaalde betaalmethodes uit te sluiten.

  Leverings- en verzendvoorwaarden

  1. Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering. Bij keuze voor de betalingsmethode PayPal is echter het adres bepalend dat de klant tijdens de betaling bij PayPal aangeeft.
  2. De verkoper heeft het recht om een artikel in delen te leveren. Voor deze deelleveringen worden geen extra kosten berekend. Als de klant echter zelf aangeeft dat de verkoper de bestelling in delen dient te leveren, dan kan de verkoper de klant extra verzendkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een aparte koopovereenkomst. Wanneer de verkoper een deel te laat levert of een deellevering niet goed is, geeft dit de klant niet het recht een andere deelbestelling te annuleren.
  3. In het geval de verkoper niet kan voldoen aan de verplichting van de overeenkomst, vanwege het niet beschikbaar zijn van het artikel, dan informeert hij de klant onmiddellijk, en betaalt hij de klant onmiddellijk, maar maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling, het betaalde bedrag van de klant terug.
  4. Bij goederen die door een expediteur worden geleverd, worden de goederen geleverd tot aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveradres bevindt, voor zover uit de verzendinformatie van de online-shop van de verkoper niet iets anders blijkt en voor zover niet iets anders is overeengekomen.
  5. Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.
  6. Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

  Aansprakelijkheid voor gebreken

  In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen.

  • Voor resp. tegenover klanten in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening::
   • vormt een niet-essentieel gebrek in beginsel geen aanleiding voor een vordering wegens aansprakelijkheid voor gebreken;
   • is er geen aansprakelijkheid voor gebreken indien de klant bij sluiting van de koopovereenkomst het gebrek ofwel redelijkerwijs had moeten kennen of indien het gebrek kan worden geweten aan gebreken aan de door de klant geleverde grondstoffen.
   • heeft de verkoper recht op reparatie indien hij daartoe redelijkerwijs in staat is of indien niet, dient hij de geleverde, gebrekkige gekochte zaak te vervangen. Een vervangende levering is echter uitgesloten indien de schade is ontstaan door onoplettendheid van de klant.

  Aansprakelijkheid

  Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet

  • wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
  • wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;
  • indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

  Toepasselijk recht, Bevoegde Rechter

  1. Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.
  2. Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

  Informatie over de onlinebeslechting van geschillen

  De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen.

  Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

  De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.


  Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B)

  Onze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten vindt u hier.
top

Bestelhotline

 • Op werkdagen van 08.00 tot 20.00

Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

pu