Algemene voorwaarden & KlantinformatieGeldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden van Pro-Idee GmbH & Co. KG (hierna ’verkoper’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Op overeenkomsten betreffende de levering van goederen met digitale elementen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders bepaald. De verkoper is niet alleen verplicht tot het leveren van de goederen maar ook tot het aanbieden van digitale inhoud of digitale diensten (hierna te noemen: “digitale producten”), die op een dusdanige wijze bestanddeel zijn van de goederen of daarmee verband houden dat de goederen hun functie anders niet kunnen vervullen.
 4. Op overeenkomsten betreffende de levering van fysieke gegevensdragers die uitsluitend als drager van digitale inhoud dienen, gelden deze Algemene Voorwaarden tenzij anders bepaald. Digitale inhoud in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn gegevens die in digitale vorm zijn gemaakt en worden aangeboden.

Sluiting van de overeenkomst

 1. De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.
 2. De klant kan via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden nadat de klant het hokje voor ’Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ heeft aangevinkt om de contractuele voorwaarden te accepteren.
 3. De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren,
  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
  • door de bestelde artikelen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is, of
  • door de klant te vragen na levering van deze bestelling te betalen.
  De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een toelichting over hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.
  Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.
 4. De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.
 5. Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant ontvangt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief). Daarnaast wordt de inhoud van de overeenkomst op de website van de verkoper gearchiveerd en kan deze door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden opgeroepen indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt.
 6. Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.
 7. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 8. De Nederlandse en Duitse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.
 9. Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

Prijsgarantie

Als u binnen 3 maanden na ontvangst van de producten hetzelfde product tegen een lagere prijs bij een andere winkel in Nederland vindt, neem dan contact op met de klantenservice van Pro-Idee: wij zorgen altijd voor een eerlijke oplossing. U heeft dan tevens het recht om de producten kosteloos te retourneren en een volledige terugbetaling van de aankoopprijs te eisen. Uw wettelijke garantierechten blijven onaangetast.

Langetermijngarantie

De langetermijngarantie is 3 jaar geldig vanaf de factuurdatum en geldt voor het Nederlandse grondgebied. Uw wettelijke garantieclaims blijven geldig. Als uw artikel ondanks het juiste gebruik kwaliteitsgebreken vertoont, zorgen wij direct voor gratis reparatie, vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. Alleen slijtagegevoelige onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

Stuur het defecte artikel samen met een kopie van de factuur heel eenvoudig naar Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard.


Herroepingsrecht

 1. Klanten hebben in beginsel een recht op herroeping.
 2. Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT & MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Voor consumenten geldt een herroepingsrecht naar de volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan commerciële, noch aan zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Afwijkend hiervan bedraagt de herroepingstermijn in het geval van een bestelling op proef (bestelling op zicht) 14 dagen vanaf de dag dat het artikel is geaccepteerd. De acceptatie kan binnen een termijn van 14 dagen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, per fax of e-mail) bij ons ongedaan worden gemaakt.

Verder is de acceptatie een feit, wanneer u de aan u geleverde artikelen niet binnen een termijn van 14 dagen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, fax of e-mail) bij ons afwijst. De acceptatietermijn begint op de dag na de levering van het artikel bij u. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard, per telefoon 085 5362089, per e-mail via service@proidee.nl een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen naar Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard verstuurt.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de in Nederland geleverde goederen voor onze rekening nemen. De directe kosten van de retourzending worden geschat op maximaal ongeveer € 100 voor dergelijke goederen, die normaal gezien niet per post naar Pro-Idee kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard (goederenverzending).
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

 1. Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 3. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 4. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Algemene aanwijzingen

 1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
 2. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Aan

Pro-Idee
Antwoordnummer 10002
6130 XS Sittard
Nederland

Per telefoon: 085 5362089
Per e-mail: service@proidee.nl

downloaden


Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven.
 2. In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie zijn in bepaalde gevallen extra kosten van toepassing die niet voor rekening van de verkoper zijn en die door de klant dienen te worden voldaan. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).
 3. De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de onlineshop van de verkoper.
 4. De klant is uitsluitend gerechtigd tot betalingsmethoden die hem of haar verplichten tot betaling van de koopprijs voorafgaand aan de levering van bestelde goederen en/of diensten. De klant heeft echter het recht slechts 50% van de verkoopprijs aan te betalen, waarbij hij/zij verplicht is de resterende 50% van de koopprijs na ontvangst van de goederen te voldoen.
 5. Indien een via betaalprovider Mollie aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: 'mollie'). De afzonderlijk via mollie aangeboden betaalmethodes worden aan de klant medegedeeld in de webshop van de aanbieder. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over 'mollie' is beschikbaar op internet via https://www.mollie.com/nl/.
 6. Bij keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Hiervoor wordt onder meer vereist dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.
 7. Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.
 8. Als u kiest voor betalen via creditcard, is het factuurbedrag onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van het contract. Voor bestellingen die voor 18 maart 2024 zijn geplaatst, wordt de betaalmethode 'creditcard' verwerkt in samenwerking met ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn (Duitsland), waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. ConCardis GmbH int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van cessie kan de betaling alleen met schuldkwijtschelding aan ConCardis GmbH plaatsvinden. Het bedrag wordt van de creditcard afgeschreven wanneer de bestelde goederen worden verzonden. Ook als u de betaalmethode 'creditcard' via ConCardis GmbH selecteert, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en -mailings of creditnota's. De betaalmethode 'creditcard' wordt voor bestellingen vanaf 18 maart 2024 verwerkt in samenwerking met PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, 60528 Frankfurt am Main (Duitsland), die de verkoper machtigt om namens hem vorderingen te innen. PAYONE GmbH int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. Het bedrag wordt direct na het verzenden van de bestelling van de klant in de onlineshop van de creditcard afgeschreven. Ook als u de betaalmethode 'creditcard' via PAYONE GmbH selecteert, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over de goederen, levertijden, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en -mailings of creditnota's.

Leverings- en verzendvoorwaarden

 1. Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres. Bij keuze voor de betalingsmethode PayPal is echter het adres bepalend dat de klant tijdens de betaling bij PayPal aangeeft.
 2. De verkoper heeft het recht om een bestelling in delen te leveren. Voor deze deelleveringen worden geen extra kosten berekend. Als de klant echter zelf aangeeft dat de verkoper de bestelling in delen dient te leveren, dan kan de verkoper de klant extra verzendkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een aparte koopovereenkomst. Wanneer de verkoper een deel te laat levert of een deellevering niet goed is, geeft dit de klant niet het recht een andere deelbestelling te annuleren.
 3. In het geval de verkoper niet kan voldoen aan de verplichting van de overeenkomst, vanwege het niet beschikbaar zijn van het artikel, dan informeert hij de klant onmiddellijk, en betaalt hij het door de klant betaalde bedrag onmiddellijk, maar maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling terug.
 4. Bij artikelen die door een expediteur worden geleverd, worden deze geleverd tot aan de openbare weg die zich het dichtst bij het bezorgadres bevindt, voor zover uit de verzendinformatie van de onlineshop van de verkoper niet iets anders blijkt en voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 5. Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.
 6. Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

 1. Voor klanten in de hoedanigheid van ondernemer
  • vormt een niet-essentieel gebrek in beginsel geen aanleiding voor een vordering wegens aansprakelijkheid voor gebreken;
  • is er geen aansprakelijkheid voor gebreken indien de klant bij sluiting van de koopovereenkomst het gebrek ofwel redelijkerwijs had moeten kennen of indien het gebrek te wijten is aan gebreken aan door de klant geleverde grondstoffen.
  • biedt de verkoper het recht op reparatie indien hij daartoe redelijkerwijs in staat is of, indien dit niet het geval is, dient hij het geleverde, gebrekkige artikel te vervangen. Een vervangende levering is echter uitgesloten indien de schade is ontstaan door onoplettendheid van de klant.
 2. Voor klanten in de hoedanigheid van consument
  • De klant moet het gebrek aan het geleverde artikel binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
  • De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.
 3. Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht om bij de bezorgdienst melding te maken van geleverde artikelen die duidelijke transportschade vertonen en om de verkoper hierover te informeren. Als de klant hieraan niet voldoet, dan kan hij geen enkele aanspraak maken op zijn wettelijke of contractuele recht op schade- of onkostenvergoedingen.

Aansprakelijkheid

Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet

 • wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
 • wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of;
 • indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

Toepasselijk recht

 1. Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij Geldigheid punt 2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant.
 2. Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij Geldigheid punt 2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijnhoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomstenvan roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

Alternatieve geschillenbeslechting

 1. De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

 2. De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B)

Onze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten vindt u hier.
top

Bestelhotline

 • Op werkdagen van 08.00 tot 20.00

Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

pu